اوراق بهادار (Securities)

اوراق بهادار (Securities)

اوراق بهادار (Securities) یک ابزار مالی (leverage)  قابل داد و ستد و عوض داری است که دارای ارزش مالی می باشد. به بیان دیگر هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل‌و‌انتقال برای مالک آن باشد.