مجموعه کتاب های American English File

مجموعه کتاب های American English File

ویرایش دوم کتاب های American English File طوری طراحی شده است تا زبان آموزان بتوانند بیش تر از پیش انگلیسی صحبت کنند. ارتقای انگیزه ی زبان آموزان و ارتقای مطالب دیجیتالی نیز از جمله اهداف ویرایش دوم کتاب های American…