کارآفرینی و توسعه کسب و کار

کارآفرینی و توسعه کسب و کار

نقش کارآفرینی در رونق اقتصادی کشور کارآفرینی به عنوان هنر، عشق و مهارتی که سبب رشد و توسعه بنیان های اقتصادی جامعه می شود امروزه از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به ازدیاد قشر جوان و تحصیل ‌کرده در…