مدرک سازمان مدیریت ؛ مدرک ویژه توانمندسازی کارمندان دولت

مدرک سازمان مدیریت ؛ مدرک ویژه توانمندسازی کارمندان دولت

مدرک سازمان مدیریت مختص چه افرادی است و به چه منظور صادر می گردد؟ یکی از وظایف و در واقع اهداف سازمان های دولتی، توانمندسازی کارکنان می باشد. در راستای تحقق این هدف سازمان های مختلف اقدام به طرح ریزی…