بالا بردن امنیت کامپیوتر

نکات و رویکردهای ایمنی سیستم متنوع و زیادی وجود دارد. اما در این مقاله به نکات امنیتی ضروری پرداخته می شود که بایستی هر کاربر کامپیوتر از آنها مطلع باشد و اعمال کند. این نکات برای امنیت کامپیوتر کاربرد دارند…