استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

جذب نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ( جهت مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال ۱۳۹۸ ) شرکت فولاد مبارکه اصفهان،به منظورتأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد ۵۲۷ نفراز واجدین شرایط را بر اساس جداول…